Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, INBEDRIJFSTELLING- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN VAN ASSA ABLOY – VERSIE 2022

1. DEFINITIES

1.1. Onder ASSA ABLOY wordt in deze voorwaarden (verder te noemen: de Algemene Voorwaarden) verstaan ASSA ABLOY Nederland B.V. gevestigd, Meerval 5, 4941 SK in Raamsdonksveer, ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KvK nr. 23028070.
1.2. Onder de Koper wordt verstaan de afnemer van goederen en/of diensten van ASSA ABLOY.
1.3. Onder Producten wordt verstaan de verkochte of geleverde goederen en/of diensten van ASSA ABLOY.
1.4. Onder “Schriftelijk” wordt ook per e-mail begrepen.

2. TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ASSA ABLOY en de Koper, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ASSA ABLOY alleen voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.
2.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, blijft de tussen ASSA ABLOY en de Koper gesloten Overeenkomst zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk benadert.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn rechtstreeks en/of door middel van verwijzing opgenomen in het aanbod, de orderbevestiging en de facturen van ASSA ABLOY. Door elk van de volgende handelingen komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn: (i) de Schriftelijke aanvaarding door de Koper van een offerte van ASSA ABLOY of plaatsing van een opdracht door de Koper op basis van een offerte van ASSA ABLOY; (ii) de Schriftelijke bevestiging van de bestelling van de Koper door ASSA ABLOY; of (iii) het begin van de uitvoering door ASSA ABLOY ingevolge de bestelling van de Koper.
2.5. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een Koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zij maken daarom geen deel uit van de Overeenkomst.
2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op elke aankoop via de Website van ASSA ABLOY. Ze zijn elektronisch beschikbaar op de Website.
2.7. Het volgende is van toepassing op het sluiten van een Overeenkomst via de Website: De weergave van de Producten op de Website van ASSA ABLOY vormt geen juridisch bindend aanbod. De Koper doet een aanbod aan ASSA ABLOY om het (de) Product(en) te kopen door te klikken op de knop “Verzenden” (of andere aangewezen knoppen ter bevestiging van de bestelling), waarbij de Koper ook de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden erkent. ASSA ABLOY stuurt de Koper een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de Koper.
2.8. De inhoud van de Overeenkomst is beperkt tot hetgeen Schriftelijk is overeengekomen. Aanvullingen op of wijzigingen van de Overeenkomst binden ASSA ABLOY alleen voor zover deze door ASSA ABLOY Schriftelijk zijn bevestigd. Indien de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, leveringstermijn en/of andere voorwaarden, zal ASSA ABLOY de Koper hiervan Schriftelijk op de hoogte stellen met verzoek om Schriftelijk akkoord. Bij gebreke van Schriftelijk akkoord binnen 7 kalenderdagen blijft de oorspronkelijke inhoud van de Overeenkomst van kracht.
2.9. Wanneer aan de zijde van de Koper twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tezamen een Overeenkomst met ASSA ABLOY sluiten, dan zijn deze hoofdelijk jegens haar verbonden ter zake van de verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien. 

3. AANBIEDINGEN

3.1. Alle uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen. Kennelijke vergissingen of fouten in de offertes binden ASSA ABLOY niet.
3.2. Alle door ASSA ABLOY uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn gebaseerd op de door de Koper verstrekte gegevens. ASSA ABLOY mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door de Koper verstrekte gegevens.

4. ANNULERING

4.1. Bij eenzijdige annulering door de Koper van de Overeenkomst die niet voortvloeit uit een aan ASSA ABLOY toerekenbare tekortkoming, zal de Koper van ASSA ABLOY alle grondstoffen, halffabricaten en producten afnemen die door ASSA ABLOY voor de Koper zijn ingekocht of vervaardigd, en ASSA ABLOY alle desbetreffende kosten vergoeden, inclusief een toeslag van 15 procent voor alle administratieve en technische kosten en winstderving.
4.2. De Koper kan eenmalige opdrachten voor uitvoering van diensten uiterlijk negentig (90) kalenderdagen van te voren Schriftelijk intrekken, bij latere annulering blijft betaling voor de dienst verschuldigd.
4.3. Diensten gepland in het kader van een onderhoudsovereenkomst worden enkel uitgevoerd tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Koper uiterlijk 6 maanden vóór de vervaldag van een overeenkomst van bepaalde duur deze niet opzegt per aangetekend schrijven, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met één jaar.
4.4. Een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst impliceert een verlenging onder de oorspronkelijke voorwaarden.
4.5. Kosten van inspecties en herstelkosten (hermontagekosten) kunnen van toepassing zijn bij annulering of afloop van een onderhoudsovereenkomst.. ASSA ABLOY kan een bestelling geheel of gedeeltelijk vóór de levering zonder aansprakelijkheid annuleren als de bestelling Producten bevat die naar het oordeel van ASSA ABLOY mogelijk niet voldoen aan uitvoer-, veiligheids-, lokale certificatie- of andere toepasselijke wettelijke voorschriften. 

5. LEVERING

5.1. De levering zal als volgt worden uitgevoerd volgens Incoterms 2020 (1) Vrachtvrij tot (CPT) met name genoemde plaats van bestemming voor zendingen binnen de EU en CH; en (2) Af fabriek (Ex-Works) ASSA ABLOY voor zendingen buiten de EU.
5.2. De eigendom van de Producten en van in het kader van de uitvoering van diensten voor de Koper geproduceerde producten gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de koopprijs, kosten en andere overeengekomen vergoedingen voor deze goederen en/of diensten aan ASSA ABLOY.
5.3. Op verzoek van ASSA ABLOY zal de Koper voor eigen rekening alle medewerking verlenen om te voldoen aan eventuele verdere vereisten om het eigendomsvoorbehoud afdwingbaar te maken.

6. TIJD VOOR LEVERING

6.1. ASSA ABLOY zal alle redelijke inspanningen leveren om de bestelde Producten te leveren binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn. Overschrijding van deze termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Na voorafgaande overeenstemming met de Koper en tegen meerprijs zal ASSA ABLOY de Producten indien gewenst en mogelijk sneller leveren.
6.2. De standaardleveringsuren zijn de kantooruren van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen van het land waar de betreffende ASSA ABLOY-rechtspersoon waarbij de Koper bestelt, gevestigd is ("Land van bestelling"). De levertermijn gaat in op de datum van Schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Indien niet alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens door de Koper zijn verstrekt, zal de levertijd pas ingaan zodra deze gegevens beschikbaar zijn.

7. INSPECTIE & KOSTEN

7.1. De Koper zal de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst van daarvan inspecteren. Indien de geleverde Producten niet voldoen aan de van toepassing zijnde specificaties, zal de Koper ASSA ABLOY binnen 8 kalenderdagen na levering Schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke niet-conformiteit.
7.2. ASSA ABLOY zal de niet-conforme goederen naar keuze van de Koper repareren of vervangen. ASSA ABLOY zal alle reparaties uitvoeren op de door ASSA ABLOY gekozen reparatiewerkplaats.
7.3. Een Koper die een beroep doet op niet-conformiteit moet contact opnemen met ASSA ABLOY voor instructies over de reparatieplaats en de bijbehorende logistiek.
7.4. Alle vormen van reparaties, demontage- en montagekosten buiten de garantieperiode zijn voor rekening van de Koper.
7.5. De Koper wordt geacht de uit de Overeenkomst geleverde Producten te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van elk verhaal jegens ASSA ABLOY indien een dergelijke Schriftelijke kennisgeving niet binnen 8 kalenderdagen na levering door ASSA ABLOY is ontvangen. Dit geldt niet voor verborgen gebreken van de Producten. De Koper dient ASSA ABLOY binnen 8 kalenderdagen na ontdekking daarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.

8. PRIJZEN & ORDERGROOTTES

8.1. Alle prijzen zijn in Euro (tenzij anders vermeld op de orderbevestiging voor zendingen buiten de EU) en zijn gebaseerd op levering zoals hierboven vermeld. De prijzen omvatten geen kosten voor diensten zoals verzekeringen, makelaarskosten, verkoop-, gebruiks-, voorraad- of accijnsheffingen, invoer- of uitvoerrechten, speciale financieringskosten, btw, inkomsten- of royaltybelastingen, consulaire kosten, speciale vergunningen of licenties, of andere kosten op productie, verkoop, distributie of levering van Producten.
8.2. De Koper zal ofwel al deze kosten betalen, ofwel ASSA ABLOY voorzien van aanvaardbare vrijstellingsbewijzen, welke verplichting ook blijft gelden na de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper betaalt voor handelsgoederen een ordertoeslag van € 50,00 voor elke bestelling van minder dan € 250,00, exclusief bestellingen die online worden geplaatst via de website van ASSA ABLOY. Voor toeslagen op nabestellingen voor cilinders en sleutels uit een sluitplan gelden afwijkende voorwaarden. Deze toeslagen zijn verschillend per serie en leeftijdsafhankelijk. Voor toeslagen op express leveringen gelden eveneens afwijkende voorwaarden, waarvoor u met ASSA ABLOY dient contact op te nemen. Deze toeslagen zijn namelijk afhankelijk van tijdstip en afstand.
8.3. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om ordergroottes aan te passen naargelang de minimale verpakkingshoeveelheid en zal de Koper hierover informeren. Indien de Koper verzoekt om de levering van aanvullende Producten of de levering van aanvullende diensten of indien substantiële wijzigingen in de Producten of diensten worden gevraagd, heeft ASSA ABLOY recht op vergoeding van de voor deze producten geldende prijzen en van de voor haar ontstane extra kosten; in dat geval zijn de bepalingen in de Overeenkomst betreffende vaste prijzen niet van toepassing. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is ASSA ABLOY gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

9. BETALINGEN

9.1. Alle betalingen dienen te geschieden in de valuta van het Land van bestelling, tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor internetbestellingen is de aankoopprijs verschuldigd op het tijdstip en de wijze zoals vermeld op de Website. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen zijn facturen voor alle andere dan internetbestellingen zonder korting verschuldigd en betaalbaar uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum (hierna de Vervaldag genoemd), zonder rekening te houden met vertragingen bij controle of vervoer, waarbij de betalingen moeten worden verricht door overschrijving op de rekening die op de voorzijde van de factuur van ASSA ABLOY staat vermeld. Voor Kopers zonder bekende kredietwaardigheid kan ASSA ABLOY betaling in contanten bij levering of overschrijving vóór levering vereisen.
9.2. De Koper is er niet toe gerechtigd (een deel van de) betaling op te schorten, om welke reden dan ook.

10. WANBETALING

10.1. Indien betalingen niet uiterlijk op de Vervaldag worden verricht, kan ASSA ABLOY, naast alle andere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet: (a) de Overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden; (b) toekomstige zendingen opschorten totdat de achterstallige bedragen zijn betaald; (c) toekomstige zendingen uitsluitend tegen contanten bij bestelling of contanten vooraf leveren, zelfs nadat de wanbetaling is opgeheven; (d) zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten vorderen, vermeerderd met de ontstane opslagkosten, voorraadbeheerkosten en overige kosten. Wanneer rente verschuldigd is, heeft ASSA ABLOY van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding (incassokosten) van 15 % met een minimum van 75 euro van het door de Koper niet betaalde bedrag. Het recht op deze vergoeding van 15% geldt onverminderd het recht van ASSA ABLOY op vergoeding van juridische kosten, in en buiten rechte, inclusief de honoraria van een advocaat; (e) de Producten waarvoor de betaling niet is verricht terugnemen; of (f) (alle) bovengenoemde rechten en rechtsmiddelen combineren voor zover wettelijk mogelijk en toegestaan.
10.2. Het is de Koper verboden bedragen die op grond van de Overeenkomst aan ASSA ABLOY verschuldigd zijn te verrekenen met bedragen, die door ASSA ABLOY verschuldigd zijn of kunnen zijn aan de Koper, die voortvloeien uit andere transacties met ASSA ABLOY of met haar verbonden vennootschappen.
10.3. De niet-betaling, al dan niet gedeeltelijk, van de factuurprijs op de Vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
10.4. Deelbetalingen worden eerst toegerekend aan de verschuldigde rente, de forfaitaire vergoeding volgens art. 10.1 en de kosten en dan pas aan de hoofdsom van de factuur. Staan er meerdere facturen open dan wordt er eerst toegerekend aan de oudste factuur.
10.5. Indien de financiële situatie van de Koper naar het eigen oordeel van ASSA ABLOY onbevredigend wordt, kan ASSA ABLOY contante betaling of andere zekerheden eisen. Indien de Koper niet aan deze eisen voldoet, kan ASSA ABLOY deze tekortkoming als een redelijke grond voor de beëindiging van de Overeenkomst beschouwen, in welk geval annuleringskosten aan ASSA ABLOY verschuldigd zijn op dezelfde wijze als in artikel 4.1 bepaald.
10.6. De insolventie van de Koper, het faillissement, de overdracht ten gunste van schuldeisers, of de ontbinding of beëindiging van het bestaan van de Koper, vormt een aan de Koper toerekenbare tekortkoming en biedt ASSA ABLOY de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. 

11. GARANTIE

11.1. ASSA ABLOY garandeert, met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dat de door haar geleverde Producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en geschikt zijn voor normaal gebruik, gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na levering, tenzij ASSA ABLOY voor de Producten in kwestie uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere garantietermijn heeft vermeld.
11.2. Indien een geleverd Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het geleverde Product, zulks ter keuze van ASSA ABLOY. Vervangen Producten en onderdelen worden eigendom van ASSA ABLOY.
11.3. De garantie volgens Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het niet in overeenstemming zijn, respectievelijk het niet functioneren van de geleverde Producten overeenkomstig de specificatie en Overeenkomst (gedeeltelijk) het gevolg is van bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren van onderhoudsvoorschriften aan de zijde van de Koper of van andere externe oorzaken. Daarnaast geldt de garantie niet indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor de Koper de zaak in de normale uitvoering gebruikt.
11.4. ASSA ABLOY garandeert dat de in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten vrij zijn van uitvoeringsfouten gedurende een periode van negentig (90) kalenderdagen na voltooiing van de diensten. Onderdelen die door ASSA ABLOY bij de uitvoering van diensten worden geleverd, kunnen gereviseerde onderdelen zijn die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om de tijdens een servicebezoek toegepaste vervangende onderdelen die slijtagedelen vervangen, te factureren tegen catalogusprijs. De Koper wordt geacht akkoord te zijn met betaling voor deze onderdelen. Vervangende onderdelen hebben een garantietermijn van negentig (90) kalenderdagen of de resterende termijn van de oorspronkelijke garantieperiode, indien van toepassing, voor de gerepareerde goederen. Niet-functionerende onderdelen die door ASSA ABLOY worden vervangen, worden eigendom van ASSA ABLOY. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om garantie uit te sluiten voor Producten waarvoor geen opdracht is gegeven door ASSA ABLOY-technici of een gecertificeerde ASSA ABLOY-dealer / partner; reparatie van dergelijke Producten gebeurt op kosten van de Koper. 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. ASSA ABLOY is niet aansprakelijk jegens de Koper voor gevolgschade / indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan of verlies van eigendommen anders dan de op grond van de Overeenkomst gekochte Producten, schade die is ontstaan bij installatie, reparatie of vervanging, winst- en omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, inkomsten of kansen, verlies van gebruik, verliezen als gevolg van of in verband met stilstand van de Producten of onnauwkeurige metingen of rapportering, de kosten van vervangende producten of claims van klanten van de Koper voor dergelijke schade, hoe dan ook veroorzaakt, en ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, overeenkomst en/of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid).
12.2. De aansprakelijkheid van ASSA ABLOY voor geleverde goederen is beperkt tot de nakoming van ASSA ABLOY van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 11. Indien ASSA ABLOY in enig geval geen beroep kan doen op de hiervoor weergegeven beperking, geldt ten aanzien van levering van Producten een aansprakelijkheidsbeperking tot de factuurwaarde van de betrokken goederen.
12.3. De aansprakelijkheid van ASSA ABLOY voor door de Koper geleden directe schade ter zake van verrichte diensten is beperkt tot die gevallen waarin ASSA ABLOY toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is beperkt tot de factuurwaarde.
12.4. De aansprakelijkheid van ASSA ABLOY voor door de Koper geleden schade die het gevolg is van een door ASSA ABLOY in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ASSA ABLOY en haar werknemers.
12.5. De aansprakelijkheid van ASSA ABLOY ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door die verzekeraar wordt uitgekeerd.
12.6. Iedere vordering van de Koper op grond van dit artikel, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen ASSA ABLOY aanhangig is gemaakt. De Koper vrijwaart ASSA ABLOY ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ASSA ABLOY in deze voorwaarden in de verhouding met de Koper is uitgesloten.

13. BESCHERMING VAN OCTROOIEN

13.1. Onder voorbehoud van alle aansprakelijkheidsbeperkingen die hierin zijn opgenomen, zal ASSA ABLOY, met betrekking tot Producten die door ASSA ABLOY zijn ontworpen of geproduceerd, de Koper vrijwaren van alle schade en kosten zoals definitief vastgesteld door een bevoegde rechter in een rechtszaak wegens inbreuk op een octrooi door Producten die ASSA ABLOY aan de Koper verkoopt voor eindgebruik in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, indien dat octrooi al vóór de leveringsdatum bestond. Verder stemt de Koper ermee in om ASSA ABLOY te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor octrooi-inbreuk met betrekking tot goederen die zijn vervaardigd volgens het ontwerp van de Koper, diensten die worden geleverd in overeenstemming met de instructies van de Koper, en de Producten van ASSA ABLOY wanneer gebruikt in combinatie met andere apparaten, onderdelen of software die niet door ASSA ABLOY zijn geleverd op grond van de Overeenkomst en juist die combinatie inbreuk oplevert, in dezelfde mate als hierboven vermeld voor de verplichting van ASSA ABLOY jegens de Koper.

14. SOFTWARE

14.1. Alle licenties op de afzonderlijk door ASSA ABLOY geleverde softwareproducten zijn onderworpen aan de afzonderlijke softwarelicentieovereenkomst(en). Bij gebreke van dergelijke voorwaarden en voor alle andere software verleent ASSA ABLOY de Koper slechts een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de door ASSA ABLOY geleverde software bij Producten die op grond van de Overeenkomst zijn gekocht, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor gebruik van de Producten.
14.2. Een deel van de software kan open source software bevatten of bestaan uit open source software, die de Koper mag gebruiken onder de voorwaarden van de specifieke licentie waaronder de open source software wordt verspreid. ASSA ABLOY zal de Koper deze voorwaarden beschikbaar stellen. De Koper gaat ermee akkoord dat hij gebonden zal zijn aan dergelijke licentieovereenkomsten.
14.3. Het eigendom van de software blijft bij de toepasselijke licentiegever(s).

15. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

15.1. Onder "vertrouwelijke informatie" wordt verstaan alle informatie, technische gegevens of knowhow in welke vorm dan ook, gedocumenteerd, vervat in machineleesbare of fysieke componenten, maskeerwerk of artwork, of anderszins,
die van ASSA ABLOY afkomstig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot service-en onderhoudshandleidingen.
15.2. De Koper en zijn klanten, werknemers en agenten zullen alle vertrouwelijke informatie die direct of indirect van ASSA ABLOY is verkregen vertrouwelijk behandelen en niet overdragen of openbaar maken zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY, noch gebruiken voor de vervaardiging, aanschaf, het onderhoud of de kalibratie van Producten of soortgelijke producten, noch toestaan dat deze producten worden vervaardigd, onderhouden of gekalibreerd door of verkregen uit een andere bron, of deze reproduceren of anderszins geschikt maken.
15.3. Al deze vertrouwelijke informatie blijft eigendom van ASSA ABLOY. Er worden geen rechten of licenties verleend aan de Koper of diens klanten, werknemers of agenten, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de vertrouwelijke informatie of enig intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van ASSA ABLOY, met uitzondering van de bij wet of Overeenkomst voorziene beperkte gebruikslicenties.
15.4. Met betrekking tot persoonsgegevens die door de Koper aan ASSA ABLOY worden verstrekt, garandeert de Koper dat hij bevoegd is om deze gegevens te verstrekken en openbaar te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkregen geïnformeerde toestemming van de betrokkene. De Koper garandeert dat het verstrekken van alle persoonsgegevens aan ASSA ABLOY gebeurt onder voorwaarde dat ASSA ABLOY de informatie en persoonlijke gegevens van de Koper zal beheren in overeenstemming met het Privacybeleid van ASSA ABLOY, dat zich bevindt op https://www.assaabloy.com/group/en/privacy-center/privacy-notice en dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing.

16. WIJZIGINGEN EN EXTRA KOSTEN

16.1. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen of verbeteringen aan te brengen in producten van dezelfde categorie als Producten die op grond van de Overeenkomst worden geleverd, zonder aansprakelijkheid of verplichting om dergelijke wijzigingen of verbeteringen in door de Koper bestelde Producten aan te brengen, tenzij Schriftelijk overeengekomen vóór de leveringsdatum van de Producten.
16.2. Indien de Koper de levering van aanvullende of andere Producten verlangt, heeft ASSA ABLOY recht op facturering daarvan tegen de alsdan daarvoor geldende prijzen; andersluidende bepalingen in de bestelling van de Koper (waaronder bijvoorbeeld vaste prijzen) zijn niet van toepassing.
16.3. Diensten die moeten worden uitgevoerd als gevolg van een van de volgende omstandigheden zijn onderworpen aan extra kosten voor arbeid, reizen en onderdelen: (a) wijzigingen aan de apparatuur die niet Schriftelijk door ASSA ABLOY zijn goedgekeurd; (b) schade als gevolg van onjuist gebruik of behandeling, ongeval, verwaarlozing, stroomstoot of gebruik in een omgeving of op een manier waarvoor de goederen niet zijn ontworpen of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van ASSA ABLOY; (c) het gebruik van onderdelen of accessoires die niet door ASSA ABLOY worden geleverd; (d) schade als gevolg van oorlogshandelingen, terrorisme of natuurrampen; (e) diensten buiten de normale kantooruren; (f) voorbereidingswerkzaamheden ter plaatse niet voltooid zoals vermeld in het voorstel; (g) reparaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apparatuur bij inwerkingtreding van een serviceovereenkomst voldoet aan de specificaties van de fabrikant of (h) andere omstandigheden die niet in de Overeenkomst zijn genoemd en die niet door ASSA ABLOY zijn veroorzaakt.

17. TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS / VOORBEREIDING / VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS / NALEVING VAN DE MILIEUWETGEVING

17.1. In verband met de door ASSA ABLOY geleverde diensten gaat zorgt de Koper dat snelle toegang tot apparatuur mogelijk is.
17.2. De Koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om een back-up te maken van zijn gegevens of deze anderszins te beschermen tegen verlies, beschadiging of vernietiging voordat de diensten worden uitgevoerd.
17.3. De Koper staat er voor in dat hij de volledige beheer en controle heeft over zijn bedrijfsterrein, met inbegrip van die plaatsen waar ASSA ABLOY-medewerkers of door ASSA ABLOY aangestelde derden service-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
17.4. De Koper draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen voor de veiligheid en beveiliging van werkomstandigheden, locaties en installaties tijdens de uitvoering van de diensten.
17.5. De Koper is de producent van de eventuele daaruit voortvloeiende afvalstoffen, inclusief maar niet beperkt tot gevaarlijk afval. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de verwijdering van afval op eigen kosten.
17.6. De Koper zal, op eigen kosten, aan ASSA ABLOY-werknemers en door ASSA ABLOY aangestelde derden die op het terrein van de Koper werkzaam zijn, alle informatie en training verstrekken die vereist zijn volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en het beleid van de Koper. Als de te onderhouden apparatuur zich in een onveilige omgeving bevindt, is de Koper als enige verantwoordelijk om deze beschikbaar te stellen in een omgeving waar de veiligheid van de ASSA ABLOY-servicetechnicus is gewaarborgd en waar de omstandigheden zijn/haar vermogen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren niet in de weg staan. ASSA ABLOY-servicetechnici werken niet in een onveilige omgeving en de Koper draagt de kosten enm schade van ASSA ABLOY voor elk servicebezoek dat wordt afgebroken vanwege niet-nakoming van deze veiligheidsverantwoordelijkheden en voor elk terugkeerbezoek dat daarmee nodig is om het werk te voltooien.
17.7. Ingeval een Koper van de werknemers van ASSA ABLOY of van door ASSA ABLOY aangestelde derden vereist dat zij door de Koper verzorgde veiligheids- of nalevingstrainingen bijwonen, betaalt de Koper aan ASSA ABLOY het standaard uurtarief en de onkostenvergoeding voor de gevolgde training. Het bijwonen of afronden van een dergelijke training schept of breidt geen enkele garantie of verplichting van ASSA ABLOY uit en dient niet om enig deel van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te wijzigen, aan te passen, te beperken of te vervangen.

18. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

18.1. De Koper zal de Producten niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in de documentatie van ASSA ABLOY zijn genoemd als beoogd gebruik. Elke garantie die door ASSA ABLOY wordt verleend, vervalt als Producten worden gebruikt voor een doel dat niet door ASSA ABLOY in haar documentatie is genoemd.

19. UITVOER- EN INVOERVERGUNNINGEN EN NALEVING VAN DE WETGEVING

19.1. De Koper is geen agent of vertegenwoordiger van ASSA ABLOY en zal zich onder geen enkele omstandigheid als zodanig voordoen, tenzij en alleen voor zover deze formeel is gescreend door de afdeling Compliance van ASSA ABLOY en een afzonderlijke, bevoegdelijk ondertekende brief van ASSA ABLOY heeft ontvangen waarin de reikwijdte en beperkingen van een dergelijke machtiging worden uiteengezet.
19.2. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, is de Koper verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste uit- of invoervergunningen.
19.3. ASSA ABLOY verklaart dat alle op grond van de Overeenkomst geleverde Producten worden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wet-en regelgeving in het land van bestelling.
19.4. De Koper zal zich houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de installatie of het gebruik van alle Producten, met inbegrip van de toepasselijke in- en uitvoerwetten en voorschriften van het Land van bestelling, en zal alle noodzakelijke uitvoervergunningen verkrijgen in verband met elke daaropvolgende uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle Producten en technologie geleverd op grond van de Overeenkomst.
19.5. De Koper zal geen ASSA ABLOY-producten of -technologie verkopen, overdragen, uitvoeren of wederuitvoeren voor gebruik bij activiteiten die betrekking hebben op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de aanleg van voorraden van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch ASSA ABLOY-producten of -technologie gebruiken in een inrichting die zich bezighoudt met activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens.
De Koper zal zich houden aan alle lokale, nationale en andere wetten van alle rechtsgebieden wereldwijd met betrekking tot anticorruptie, omkoping, afpersing, smeergeld of soortgelijke zaken die van toepassing zijn op de zakelijke activiteiten van de Koper in verband met de Overeenkomst. De Koper gaat ermee akkoord dat geen enkele betaling van geld of levering van iets van waarde zal worden aangeboden, beloofd, betaald of overgedragen, direct of indirect, door een persoon of entiteit, aan een overheidsambtenaar, overheidswerknemer of werknemer van een bedrijf dat gedeeltelijk eigendom is van een overheid, politieke partij of politieke partijambtenaar, of kandidaat voor een overheidsfunctie of politieke partij om dergelijke organisaties of personen ertoe aan te zetten hun gezag of invloed te gebruiken om een ongepast zakelijk voordeel voor de Koper of voor ASSA ABLOY te verkrijgen of te behouden, of die anderszins het doel of effect hebben van openbare of commerciële omkoping, aanvaarding van of instemming met afpersing, smeergeld of andere onwettige of ongepaste manieren om zaken te doen of enig ongepast voordeel te verkrijgen, met betrekking tot de activiteiten van de Koper in verband met de Overeenkomst. ASSA ABLOY vraagt de Koper om te melden als hij op de hoogte is van een overtreding van de wet, regelgeving of Gedragsnormen van ASSA ABLOY met betrekking tot de Overeenkomst. Zie https://www.assaabloy.com/group/en/sustainability/sustainability-governance/anti-corruption-compliance en https://www.assaabloy.com/group/en/sustainability/code-of-conduct.

20. OVERMACHT

20.1. ASSA ABLOY is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten voor zover nakoming wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door omstandigheden, handelingen of nalatigheden die buiten haar macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsembargo's, blokkades, inbeslagnames of bevriezing van activa, vertragingen of weigeringen om een in- of uitvoervergunning te verlenen of de opschorting of intrekking daarvan, of enige andere handeling van enige andere overheid; branden, overstromingen, zware weersomstandigheden, lockdowns of andere overmacht; pandemie en daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen; quarantaines; werkstakingen of lock-outs; rellen; oproer; opstanden; burgerlijke ongehoorzaamheid of handelingen van criminelen of terroristen; oorlog; materiële tekorten of vertragingen in leveringen aan ASSA ABLOY door derden.
20.2. In geval van overmacht wordt de termijn voor levering, betalingstermijnen en betalingen verlengd met een periode die gelijk is aan de periode dat de bedoelde omstandigheden, handelingen of nalatigheden voortduren. Indien de overmachtsituatie zes maanden duurt, kunnen ASSA ABLOY en de Koper, ieder naar eigen keuze, de Overeenkomst zonder boete en zonder in gebreke te zijn of contractbreuk te plegen, beëindigen.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

21.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met ASSA ABLOY en alle geschillen die hieruit voortvloeien is het recht van het land van de zetel van ASSA ABLOY van toepassing.
21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van ASSA ABLOY.

22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGING

22.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst zoals hierin beschreven de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten of verklaringen, zowel mondeling als Schriftelijk.
22.2. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst is bindend voor ASSA ABLOY, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat zij deze Algemene Voorwaarden en/of een specifieke Overeenkomst wijzigt. Een zodanige wijziging moet ondertekend zijn door een bevoegde vertegenwoordiger van ASSA ABLOY.