De nieuwe veiligheidsnorm EN 16005

EN 16005, de nieuwe veiligheidsnorm bij het gebruik van automatische deuren

Op 10 april 2013 is de norm EN 16005 in werking getreden. Deze norm behelst de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren.

Voor wie geldt deze norm?

EN16005 is een Europese norm en is van toepassing op alle landen die zijn aangesloten bij de CEN (Europees Comité voor Normalisatie). Hieronder vallen ook Nederland en België.

Wat houdt de norm EN16005 in?

De nieuwe norm verscherpt en vervangt de bestaande regelgeving aangaande de gebruiksveiligheid van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische rook- en brandwerende deuren.

Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren, balansdeuren en carrouseldeuren die horizontaal bewegen dienen aan de norm te voldoen. EN16005 geldt voor alle installaties die na 10 april 2013 zijn gemonteerd. Installaties die reeds voor deze datum in gebruik zijn genomen hoeven niet aan deze nieuwe norm te voldoen.

Wat wordt er van u verwacht?
  • Nieuwe installaties moeten volledig aan de EN16005 voldoen.
  • Tijdens het verkoopproces, met klant/opdrachtgever en/of gebruiker, dient een risico-analyse gemaakt te worden. De uitkomst hiervan is bepalend voor de uiteindelijke uitvoering van de deur en de eventuele veiligheidsaccessoires.
  • De ingebruikname van de deur dient gedaan te worden met de eigenaar/beheerder. Deze neemt hierbij kennis van alle functies van de deur.
  • De deur dient te worden voorzien van een duidelijke handleiding waarvan de inhoud voldoet aan de in EN16005 omschreven details.
  • Zowel de aandrijving als de accessoires dienen voorzien te zijn van merknaam en typenummer. Dit om de herkomst van de fabrikant te kunnen achterhalen.
  • Bij de betreffende deur dient te allen tijde een duidelijke checklist aanwezig te zijn waarop duidelijk de veiligheidsfuncties en veiligheidsproducten omschreven zijn.
  • Er moet, minimaal eenmaal per jaar, periodiek onderhoud aan de deur te worden uitgevoerd. Dit dient door een bevoegd onderhoudsbedrijf te gebeuren. Dit behoort schriftelijk te worden gedocumenteerd.
  • Deuren van voor 10 april 2013 moeten tijdens de periodieke controle ook worden geïnspecteerd. Eventuele afwijkingen op EN16005 worden
    gedocumenteerd waarna de klant wordt aangeboden de betreffende deur aan de nieuwste norm aan te laten passen.
Specifieke eisen betreffende veiligheidssensoren

Een zeer belangrijk aspect in de EN16005 is dat de veiligheidssensoren en deuraandrijving continue met elkaar communiceren. Voor het sluiten van de deur zendt de deurautomaat een testsignaal naar de deursensor. Dit signaal wordt op haar beurt door de sensor beantwoord. Mocht dit niet het geval zijn; dan blijft de deur in de geopende positie staan.

Wat zijn de mogelijke consequenties bij het niet naleven van EN16005?

Aan regelgeving zijn doorgaans consequenties verbonden. Zo ook hier. Indien de regelgeving niet in acht wordt genomen bij de installatie en/of er ontstaat na ingebruikname een ongeval, aanwijsbaar door nalatigheid van de installateur of de klant, dan kunt u officieel aansprakelijk gesteld worden.

Welke deuren vallen niet onder EN16005?

Deuren welke verticaal bewegen, liftdeuren, deuren van voertuigen, goederendeuren, scheidingswanden, deuren die niet voor personen bereikbaar zijn, wegblokkade deuren, slagbomen, draaikruizen voor toegangscontrole, deuren op een platform (bus, trein, metro) zijn niet onderhevig aan EN16005. Voor deze deuren geldt individuele regelgeving.