Privacyverklaring kandidaten

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

ASSA ABLOY Benelux, zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ASSA ABLOY Benelux de persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, die wij in verband met uw sollicitatie van u ontvangen, en hoe u contact met ons kunt opnemen met vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het is belangrijk te weten dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • beperking van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • rectificatie van uw persoonlijke gegevens;
 • wissen van uw persoonlijke gegevens;
 • en het recht op overdracht van de gegevens.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij een officiële instantie voor gegevensbescherming. Uw rechten worden hieronder nader toegelicht.

Wat betekenen “persoonlijke gegevens” en de “verwerking van persoonlijke gegevens”?

De term "persoonlijke gegevens" zoals gebruikt in deze privacyverklaring is elke informatie die – op zich of in combinatie met andere informatie – kan worden herleid tot een levend persoon, alsook alle andere gegevens die als persoonlijke gegevens worden beschouwd volgens de wet die van toepassing is op ASSA ABLOY Benelux. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die in welke vorm dan ook worden beschouwd als verwerkt onder de relevante wetgeving met betrekking tot u als sollicitant, met inbegrip van persoonlijke gegevens die worden bewaard, opgeslagen, verzameld, overgedragen, openbaar gemaakt of anderszins behandeld.

Welke persoonsgegevens zal ASSA ABLOY Benelux gebruiken, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis?

Welke persoonlijke gegevens verzamelt ASSA ABLOY Benelux?

Wanneer u solliciteert op een vacature bij ASSA ABLOY Benelux, verzamelen wij uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u vrijwillig bij uw sollicitatie verstrekt.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden zullen de persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij zullen de hierboven vermelde persoonlijke gegevens verzamelen om uw sollicitatie te verwerken en wij baseren deze verwerking op uw toestemming. Het staat u altijd vrij om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Benelux zonder opgave van redenen in te trekken. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Benelux intrekt, moet u er rekening mee houden dat ASSA ABLOY Benelux uw sollicitatie niet in behandeling kan nemen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor statistische analyses van demografische gegevens van kandidaten, controle van uw achtergrond en de beoordeling van u als kandidaat, op basis van het legitieme belang van ASSA ABLOY Benelux. Wij zijn tot de slotsom gekomen dat ons legitieme belang niet in strijd is met uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt bezwaar maken tegen onze verzameling van persoonlijke gegevens voor deze doeleinden. Als wij echter geen achtergrondonderzoek kunnen doen, of een kandidaat niet kunnen beoordelen, betekent dit dat wij u als kandidaat geen functie kunnen aanbieden.

Hoe lang zal ASSA ABLOY Benelux uw persoonlijke gegevens bewaren?

De persoonlijke gegevens die zijn verzameld en opgeslagen voor wervingsdoeleinden worden na uiterlijk 4 weken na het afronden van de wervingsprocedure verwijderd, behalve als u in dienst komt van ASSA ABLOY Benelux. In dat geval moet u er rekening mee houden dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de ASSA ABLOY Benelux Privacyverklaring voor medewerkers.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Voor de genoemde doeleinden kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven binnen de ASSA ABLOY Groep. Indien van toepassing kunnen wij persoonlijke gegevens als uw naam en e-mailadres ook doorgeven aan geselecteerde externe leveranciers voor verwerking in verband met de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld ter beoordeling of voor achtergrondonderzoek.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld en opgeslagen, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie naar de specifieke functie binnen de ASSA ABLOY Groep.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan en verwerkt worden door derden en dienstverleners van ASSA ABLOY Benelux (gegevensverwerkers), om hen in staat te stellen de door ons verlangde diensten te verlenen. Tot deze aangevraagde diensten kunnen rekruteringsbedrijven, headhunters en assessmentbureaus behoren.

Alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, zullen aan deze bedrijven worden verstrekt. Alle externe dienstverleners dienen zich te houden aan onze instructies en de van toepassing zijnde schriftelijke overeenkomst met de gegevensverwerker, alsook alle andere overeenkomsten die tussen ASSA ABLOY Benelux en de betreffende leverancier tot stand zijn gekomen. Zij moeten passende technische en organisatorische maatregelen implementeren voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze sollicitanten.

ASSA ABLOY Benelux neemt maatregelen voor de bescherming van alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden of bij de overdracht naar een ander land, overeenkomstig de wettelijke regelingen voor gegevensbescherming als hierboven vermeld.

Wie heeft er toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alleen beschikbaar voor bevoegde medewerkers die een functie vervullen waarbij zij dergelijke gegevens moeten verwerken voor de vervulling van hun werk. Deze werknemers zullen alleen toegang krijgen in overeenstemming met de beginselen van "least privilege", wat betekent dat zij alleen persoonlijke gegevens kunnen oproepen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

Persoonlijke gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor medewerkers die met werving te maken hebben en voor de managers binnen de afdeling/divisie waar de sollicitant naar een vacature solliciteert.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Recht op inzage en rectificatie

U hebt het recht toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. Dit omvat het recht te worden geïnformeerd of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt, welke persoonlijke gegevens dit zijn en met welk doeleinde ze verwerkt worden.

U heeft het recht persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Zodra wij op de hoogte zijn van de verwerking van onjuiste persoonlijke gegevens over u, zullen we deze persoonlijke gegevens altijd zonder onnodige vertraging corrigeren en u hierover informeren.

Recht op verwijdering van gegevens

U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld:

 • als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming voor een specifiek proces intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien wij geen hoger legitiem belang hebben, de verwerking onwettig is of de persoonlijke gegevens moeten worden gewist zodat wij kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij vragen over uw recht gegevens te laten verwijderen, kunt u contact opnemen met ASSA ABLOY Benelux. Wij kunnen uw verzoek afwijzen als de verwerking is toegestaan of vereist is volgens de wet of op een andere relevante juridische basis.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Als u hiertegen bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat hiervoor dwingende legitieme gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of als we deze nodig hebben om juridische vorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking

U kunt ons in de volgende situaties verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • indien de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens niet correct zijn;
 • als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van ons legitiem belang.

Recht op overdracht van gegevens

Indien u om toegang verzoekt tot persoonlijke gegevens die u zelf hebt verstrekt en deze persoonlijke gegevens automatisch en/of in overeenstemming met een overeenkomst tussen u en ASSA ABLOY Benelux zijn verwerkt, kunt u verlangen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en tevens verzoeken dat de persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch mogelijk is.

Hoe doe ik een beroep op mijn rechten?

ASSA ABLOY Benelux is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Verzoeken tot uitoefening van uw rechten zoals hierboven vermeld, moeten worden gericht aan ASSA ABLOY Benelux (Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer), in een gesloten envelop t.a.v. Data Protection Manager of via e-mail aan privacy.nl.openingsolutions@assaabloy.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ASSA ABLOY Benelux. Hierboven ziet u met wie u contact kunt opnemen bij een aanvraag in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We kunnen contact met u opnemen en u vragen uw identiteit te bevestigen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan onbevoegden verstrekken. Wij kunnen eveneens vragen uw verzoek te specificeren voordat wij tot actie overgaan. Zodra wij uw identiteit hebben bevestigd, zullen wij de aanvraag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving afhandelen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten als er een vermeende inbreuk op uw persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden.

Updates en niet-naleving van deze privacyverklaring

Om te verzekeren dat wij voldoen aan de wet gegevensbescherming kan deze privacyverklaring te allen tijde door ons worden aangepast. Wij informeren u over eventueel gemaakte veranderingen. Elke inbreuk op deze privacyverklaring dient te worden gemeld aan ASSA ABLOY Benelux. Elke inbreuk op deze privacyverklaring – met inbegrip van elke verwerking of overdracht van persoonlijke gegevens voor een ander doeleinde dan als vermeld in deze privacyverklaring – wordt serieus genomen en zal leiden tot de nodige maatregelen (met inbegrip van kennisgeving aan de bevoegde officiële instantie voor gegevensbescherming, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist).

Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zodat wij in staat zijn deze nauwkeurig en zorgvuldig te verwerken.